Black-tipped firefly, Pteropteryx valida หิ่งห้อยปลายดำ

pteroptyx-valida450.jpg
ที่มาของภาพโปสเตอร์ที่แสดงเกี่ยวกับ Pteroptyx valida Olivier มาจากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายจากศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 3 จังหวัดจันทบุรี