มารู้จักแมงมุมกัน แมงมุมไม่ใช่แมลง เพราะแมงมุมมีแปดขา ส่วนแมลงมีหกขา Let’s know more about spider, Class Arachnida.

n-macuf1.jpgn-macuf1u.jpg

        Insects are under class insecta and spiders are under the class arachnida. but these two classes are under the phylum arthropoda. Spider has two body regions (cephalothorax and abdomen) while insect has three (head, thorax, abdomen), with 4 pairs of legs, insect with 3 pairs.
  
       
แมงอยู่ในคลาสเฮกซาโพด้า ส่วนแมงมุมอยู่ในคลาสอะราชนิด้า แต่ต่างอยู่ในไฟลัมอาร์โทรโพด้า แมงมุม (spider) เป็นสัตว์ที่มีเปลือกหุ้มลำตัวเมือนแมลง แต่แมงมุมแตกต่างจากแมลงที่มีร่างกายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรกมีส่วนหัวและอกเชื่อมเป็นส่วนเดียวกัน (cephalothorax) แยกออกจากส่วนที่สองคือส่วนท้อง (abdomen) อย่างชัดเจน มีเปลือกแข็ง (carapage) หุ้มอยู่ทั้งด้านบนและด้านล่าง เป็นที่ตั้งของตา ปาก มีเพดิพัลพ์ (pedipal) ยื่นยาวออกมาด้านหน้าใช้สำหรับเขี่ยอาหารเข้าปาก แมงมุมบางชนิดมีเพดิพัลพ์ยาวจนคล้ายขาแต่ไม่ได้ทำหน้าที่เกาะหรือเดิน มีเขี้ยวที่แหลมคมใช้กัดเหยื่อได้ มีขา 4 คู่ แต่ละขาเป็นข้อปล้องต่อๆ กัน ที่ปลายขามีเล็บเล็กแหลม มันจะใช้น้ำมันลื่น ๆ เคลือบเล็บนี้ไว้ ทำให้เดินไปมาบนใยแมงมุมเหนียว ๆ ได้ ส่วนท้องไม่ได้แบ่งเป็นปล้อง  มีลักษณะเป็นถุงนิ่มๆ มีน้อยชนิดที่มีเปลือกแข็งหุ้ม ส่วนท้องในเพศเมียมีช่องเปิดของระบบหายใจ อวัยวะขับถ่าย และรยางค์ปล่อยเส้นใย อย่างไรก็ตามแมงมุมบางชนิดไม่สร้างเส้นใย เช่นแมงมุมบ้านสีน้ำตาลมีขายาวที่อยู่ตามห้องน้ำคอยจับแมลงสาบและสามง่ามกิน
        รยางค์ผลิตและปล่อยเส้นใย (spinneret) ของแมงมุมอยู่ที่ปลายสุดของส่วนท้อง แมงมุมจะชักใยเพื่อสร้างที่อยู่อันปลอดภัย และใช้จับเหยื่อนอกจากนี้ยังใช้ใยสร้างถุงใส่ไข่ของมันด้วย ที่ปากของแมงมุมมีเขี้ยวพิษ ใช้ป้องกันตัวและฆ่าเหยื่อ ปากเล็กๆ ของแมงมุมใช้เคี้ยวเหยื่อไม่ได้ มันจะใช้เขี้ยวพิษฆ่าเหยื่อหรือทำให้เป็นอัมพาต แล้วใช้ปากดูดของเหลวจากเหยื่อกินเป็นอาหาร เมื่อแมงมุมโตขึ้น มันจะสร้างรังของตัวเอง โดยแมงมุมต้นไม้จะปล่อยใยยึดไว้ตามกิ่งไม้ ใยแมงมุมมีหลายแบบ ทั้งแบบกลม สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม ใยแมงมุมเป็นกับดัก เมื่อแมลงบินไปติดใยแมงมุมเหนียวๆ มันจะหนีไปไหนไม่ได้และถูกแมงมุมจับกินเป็นอาหาร

Class Arachnida
        
Arachnida is a large and well-known class of 8-legged arthropods related to crustaceans and insects. Unlike insects, the body is separated into only 2 parts. The cephalothorax, also known as the prosoma, contains the mouth area as well as the chelicerae (pincers or claws used for feeding), pedipalpi (feet used to touch or capture) and 8 legs, four on either side. Arachnids lack antannae. The cephalothorax is partially or completely covered with a protective shield. The second segment is known as the abdomen or opisthosoma, and contains the rest of the body. The abdomen may lack appendages entirely, or it may have specialized appendages, such as the spinneret used to make spiderwebs. Most arachnids breath in through tracheae or book lungs. Most arachnid species are carnivorous animals and some considered to be dangerous to humans. Scorpions are also poisonous, and ticks can spread deadly illnesses. Arachnids are found throughout the world, from ponds to rainforests to desert. They prefer warmer climates. There are 11 orders with living members today, some known orders in Thailand listed below.
        ชั้นอะราชนิด้า สัตว์ในชั้นนี้ได้แก่แมงต่างๆ ซึ่งมีแปดขา ได้แก่แมงดาทะเล แมงป่อง แมงป่องแส้ เห็บและไรเป็นต้น ร่างกายมีส่วนหัวและอกรวมกันเป็นส่วนเดียวเรียกว่า ซีฟาโรทอแรกซ์ (cephlothorax) ไม่มีหนวดและตารวม ปากมีคีลิเซอเร (chelicerae) มีลักษณะคล้ายปากคีบสำหรับจับหรือยึดเหยื่อ พวกที่อาศัยในน้ำเช่นแมงดาทะเลจะมีแผ่นคล้ายเหงือกเรียงซ้อนกันใต้ท้องแมงมุม แมงป่องมักเป็นสัตว์ที่กินแมลงหรือสัตว์เล็กๆ เป็นอาหาร หลายชนิดอาจจะเป็นอันตรายโดยตรงแก่มนุษย์ แมงป่องบ้านบางชนิดมีพิษ เห็บสามารถนำโรคภัยไขเจ็บมาสู่คนและสัตว์เลี้ยงได้ สัตว์พวกแมงอาศัยอยู่ใกล้น้ำ ในป่าจนถึงเขตทะเลทรายแต่ส่วนใหญ๋อยู่ในเขตร้อนชื้นในปัจจุบันพบได้ 11 อันดับ ตัวอย่างบางอันดับได้แสดงไว้ข้างล่างนี้

06giant-scorpions.jpgheterometrus-spinifer11.jpgheterometrus-spinifer21.jpg
Scorpiones (scorpions)  แมงป่อง
Pseudoscorpiones or Chelonethida (false scorpions) แมงป่องเทียม 
sdsc_0244.jpg
Opiliones or Phalangida (harvester spiders) แมงมุมขายาว
typopeltis-tarnanii2.jpgtypopeltis-tarnanii3.jpg       
Uropygi (whip scorpions) แมงป่องแส้
tailess-whipsc.jpg
Amblypygi (whip spiders or tailless whip scorpions) แมงมุมแส้ หรือแมงป่องแส้ไร้หาง
tdsc00068.jpg
Acari (mites, ticks)  ไร และเห็บ
haplopelma-minax1.jpghaplopelma-lividum2.jpgargiope-catenulata6.jpg
Araneae (spiders)   แมงมุม บึ้ง