Category Archives: Pests-Insects of economic crops แมลงศัตรูพืช

True Bugs, Order Hemiptera from Thailand มวนที่พบในประเทศไทย


Classification of Hemiptera
The classification of the true bugs or Heteroptera follows Schuh and Slater, 1995. There are 4 or more suborders known in Thailand. However, I do not include insects of Suborder Coleorrhyncha which not occur in Thailand. The remaining 3 suborders are Suborder1- Heteroptera also known as Hemiptera. The other two are derived from the former Homoptera, Suborder2- Auchenorrhycha (cicadas and fulgorids) and Suborder3- Sternorrhyncha (Pseudococcidae and others plants hoppers).
การจำแนกวงศ์ (families) ในอันดับ Hemiptera ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการยุบอันดับ Homoptera ไปรวมอยู่กับ Hemiptera และแบ่งออกเป็น 3 หรือ 4 อันดับย่อย ในที่นี้จะไม่กล่าวรวมถึงอันดับย่อย Coleorrhyncha ซึ่งยังมีมีรายงานการพบจากประเทศไทย อันดับย่อยที่เหลือที่รู้จักกันได้แก่ 1 Heteroptera เป็นอันดับเดิมของมวนต่างๆ ใน Hemiptera เดิมทั้งหมด อันดับย่อยที่ 2 Auchenorrhyncha เป็นจั๊กจั่น จั๊กจั่นงวงและแมลงปากดูดที่ใกล้เคียง ส่วนอันดับย่อยที่ 3 Sternorrhyncha เป็นพวกเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย และเพลี้ยอื่นๆ

1. Suborder Heteroptera
(Used to be known as Order Hemiptera)
  Superfamily Hydrometroidea
    Family Hydrometridae 
มวนเข็ม (water measurers, marsh treaders) 
  Superfamily Gerroidea
    Family Veliidae  
จิงโจ้น้ำเล็ก (small water striders) 
    Family Gerridae 
จิงโจ้น้ำ (water striders)  
  Superfamily Nepoidea
    Family Belostomatidae  แมลงดานา (giant water bugs)
Lepthocerus indicus (Lepeletier & Serville) แมลงดานา (Giant water bug)
Sphaerodema molestum (Bloch) แมลงดานา (Small water bug)
    Family Nepidae  มวนแมงป่องน้ำ (water scorpions)
  Superfamily Gelastocoroidea
    Family Gelastocoridae  มวนคางคก (toad bugs)
  Superfamily Corixoidea
    Family Corixidae  มวนกรรเชียง (water boatman)
Superfamily Naucoroidea
    Family Naucoridae  มวนตะพาบ (creeping water bugs)
  Superfamily Notonectoidea
    Family Notonectidae 
มวนวน (backswimmers)
  Superfamily Leptopodoidea
    Family Saldidae 
มวนขี้เลน (shore bugs) 
    Family Leptopodidae (spiny shore bugs)
Superfamily Reduvioidea
    Family Reduviidae 
มวนเพชฌฆาต (assasin bugs)
Rhinocoris fuscipes (F.) มวนเพชฌฆาตแดงดำ
Sycanus collaris F. มวนเพชฌฆาตดำ
  Superfamily Miroidea
    Family Miridae 
มวนหญ้า (plant bugs)
Helopeltis theobromae Miller-มวนยุงโกโก้ (Cocoa mirid, Mosquito bug)
  Superfamily Tingoidea
Family Tingidae  มวนปีกแก้ว (lace bugs)

Cochlochila bullita มวนแก้วกะเพรา (Holy Basil lace bug)
Stephanitis typicus
Distant มวนแก้วมะพร้าว (Coconut lace bug)
Urentius echinus Distant มวนแก้วมะเขือ (Eggplant lace bug)

  Superfamily Cimicoidea
    Family Nabidae 
มวนกิ่งไม้ (damsel bugs)
    Family Anthocoridae  มวนดอกไม้ (flower bugs, minute pirate bugs)  

    Family Cimicidae  เริอด (bed bugs)
  Superfamily Aradoidea
    Family Aradidae 
มวนท้องแบน (flat bugs, fungus bugs)
    Family Cydnidae  มวนจู้จี้ (borrower bugs)
Stibaropus molginus Schiodie มวนจู้จี้ (sugarcane-, or tobacco root bug)
Superfamily Pentatomoidea 
    Family Pentatomidae 
มวนเขียว มวนลำไย (stink bugs)
Catacanthus incarnatus (Drury) มวนหน้าคน (Man-faced bug)
Nezara viridula (L.) มวนเขียวข้าว (Green stink bug, Green soldier bug)
Family Plataspidae  มวนถั่ว (plataspids)
Brachyplatys subaenues Westwood มวนดำถั่ว (Black bean bug)
Brachyplatys subaenues Westwood มวนดำถั่ว (Black bean bug) 
    Family Podopidae 
มวนหลังเต่า และเพลี้ยหล่า (terrestrial turtle bugs) 
    (has been placed as a subfamily of Pentatomidae by some authors)
Scotinophara coarctata (F.) แมลงหล่า (Malaysian black bug)
    Family Scutelleridae  มวนหลังแข็ง (shield backed bugs)
Superfamily Lygaeoidea
    Family Lygaeidae  มวนดอกรัก (chinch bugs, seed bugs) 
Oxycarenus laetus Kirby มวนดำฝ้าย (Cotton seed bug)
Superfamily Piesmatoidea
    Family Piesmidae  มวนใบไม้ (ash-gray leaf bugs)
Superfamily Pyrrhocoroidea 
    Family Pyrrhocoridae 
มวนแดง (red bugs, red stainers) 
Dysdercus cingulatus F. มวนแดงฝ้าย (Cotton stainer, Red cotton bug)
Superfamily Coroidea
    Family Coreidae  มวนนักกล้าม (leaf-footed bugs, coreid bugs)
Leptocorisa oratorius (F.) แมลงสิง แมลงฉง (Slender Rice bug)
Riptortus linearis (L.) มวนถั่วเหลือง (Bean bug) 
    (to be continued in Hemiptera-Suborder 2, Auchenorrhyncha)

เพลี้ยแป้งจุดดำ (Solenopsis mealybug) Phenacoccus solenopsis Tinsley

mealy-b-bkk450.jpgmealy-b-bkk.jpg
      ชื่อเพลี้ยแป้งจุดดำ
(Solenopsis mealybug) Phenacoccus solenopsis Tinsley ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือโรคและแมลงของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยาศาสตร์ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพลี้ยแป้งของโลกได้แจ้งให้ผู้เขียนทราบว่า เพลี้ยแป้งจุดดำที่พบในประเทศไทยและหลายประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มีชื่อวิทยาศาสตร์ที่ไม่ถูกต้อง เมื่อเก็บตัวอย่างทำเป็นสไลด์และส่องดูใต้กล้อง พบว่ามีลักษณะบางอย่างซึ่งเหมือนกับเพลี้ยแป้งที่พบในประเทศปากีสถานและอินเดียมากกว่าที่จะเป็นชนิด P. solenopsis อย่างไรก็ตามยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์เป็นทางการที่ใช้สำหรับเพลี้ยแป้งดังกล่าวนี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งกำลังศึกษาตรวจสอบอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ในระหว่างนี้สมควรที่จะใช้เพียงชื่อสกุลคือ Phenacoccus sp. ชั่วคราวไปก่อน ผู้เขียนได้แนบภาพเพลี้ยแป้งจุดดำที่ถ่ายจากอินเดียเมื่อตุลาคม 2007 ที่ผ่านมาเพื่อเปรียบเทียบกับเพลี้ยแป้งจุดดำที่พบในประเทศไทย สรุปจากคำยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญด้นเพลี้ยแป้งว่าชนิดที่ปรากฏในรูปนี้คือชื่อที่ปรากฏข้างต้นนี้

phenacoccus-india1.jpgdragonfruit.jpgcitrus.jpg
         I would like to refer to the suggestions on a species of mealybug especially Phenacoccus sp. in Thailand made by Dr. Takumasa (Demian) Kondo, a scale insect taxonomist of University of California, Davis, Department of Entomology One Shields Avenue, Davis, California 95616, USA. He visited Thailand in June 2007 and bought one of my books back for his reference Diseases and insect pests of economic crops. Even it is a Thai text edition, but with English common names and scientific names. Then he wrote me an e-mail suggested on misidentified scale insects, which I will correct them in the next edition. Some of his helpful words and appreciation are always in my mind, hereafter a part of his comments:

Besides some misidentifications with the scale insects, I think your book is excellent, I love it and that is why I bought it in the first place. It has information of both insect pests and diseases and it is very useful. The problem with identifying scale insects is that it is essential to slide mount them in order to identify them correctly.
         He already pointed out the problem, which it is not so easy to identify like other insects. The knowledge of is group of insects in Thailand is rather weak. I have a few papers on them. Therefore I spent time searching and learning more from other experts through the internet. 
 
        I have listed Phenacoccus solenopsis Tinsley (Solenopsis mealybug เพลี้ยแป้งจุดดำ) in my book. Referring to Dr. T. Kondo although the external characters of the species in Thailand resemble to P. solenopsis, but when checked the mounted specimens on slide, they were close to that of species occurring in Pakistan and India. However, there is no specific name known so far for that species. Recently he informed me that some one has carried on the studies in U.K. So, the name Phenacoccus sp. should be temporary used for this mealybug. I have attached a photo of Phenacoccus sp. from W. India taken in October 2007 and some other photos of the same species from some crops in Thailand for the comparing. Fianlly the above mentioned name, Phenacoccus solenopsis, seem to be valid for the species occurs in Thailand as shown in the photos.

#54. White banded fruit-piercing moth, Bastilla crameri, moth photo for January 2012 ผีเสื้อเจาะผลแถบขาว ผีเสื้อกลางคืนของเดือนมกราคม ๒๕๕๕

bc01-450n1.jpgbc04-450.jpg
bc01.jpgbc02.jpgbc03.jpg
Bastilla crameri
Moore, 1885
Noctuidae : Lepidoptera
White banded fruit-piercing moth is found from India, Sri Lanka, Nepal to China, Peninsular Malaysia, Sumatra, Borneo and Thailand (Kanchanaburi, Chiang Mai, Chiang Rai). It is also present in South Africa. The larvae feed on Sandoricum (กระท้อน) and Phyllanthus (มะยม) species. Adults are fruit-piercing moths, attcking longan (ลำไย) and tangerine (ส้มเขียวหวาน)
References: Kononenko & Pinratana, 2005. Moths of Thailand, Vol. Three, Noctuidae;
http://en.wikipedia.org/wiki/Bastilla_cr
         ผีเสื้อเจาะผลแถบขาว เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดกลางในวงศ์เดียวกับผีเสื้อหนอนกระทู้ มีเขตแพร่กระจายในอินเดีย ศรีลังกา เนปาล ถึงจีน ทางใต้พบในมาเลเซีย สุมาตรา บอร์เนียว และพบในไทย (กาญจนบุรี เชียงใหม่ และเชียงราย) นอกจากนี้ยังมีร่ายงานว่าเป็นผีเสื้อกลางคืนที่พบในแอฟริกาด้วย ตัวหนอนกินใบกระท้อน และมะยม ส่วนตัวเต็มวัยพบเจาะดูดกินตามผลไม้ โดยเฉพาะลำไย และส้มเขียวหวาน

Slender Rice bugs, Leptocorisa oratorius, a destructive pest of rice แมลงสิง แมลงฉงแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ดูดกินน้ำเลี้ยงจากเมล็ดข้าว

lordsc_0205.jpg 
lor1dsc_0202.jpglor2dsc_0208.jpglor3dsc_0206.jpg
       
แมลงสิง แมลงฉง Leptocorisa oratorius (F.): Alydidae (used to be Coreidae) แมลงตัวเล็กใครว่าไม่สำคัญ ตัวอ่อนมีสีเขียวอ่อนไม่มีปีกหรือมีปีกสั้นอยู่ในระหว่างสร้างปีก พบทั่วไปในทุกแห่งที่ทำนาในเขตร้อน ส่วนอีกชนิดหนึ่งคือ Leptocorisa acuta (Thunberg) มักพบในเขตหนาวแตกต่างจากชนิดแรกที่ส่วนท้องไม่มีจุดขาวที่เรียงอยู่ทางด้านข้าง พบทั่วไปในทุกแห่งที่ทำนา เป็นแมลงที่มีความสำคัญต่อผลผลิตมากโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูเพราะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากเมล็ดข้าวในระยะเป็นน้ำนม ทำให้เมล็ดข้าวลีบหรือเมล็ดไม่สมบูรณ์ สังเกตได้จากรอยน้ำตาลดำ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีขาวซีด
          The rice bug is considered as a major pest of rice. It attacks rice seeds at the mature stage of rice. Both greenish nymphs and adults feed by sucking directly from milky seeds. Black spots symptoms can be seen after that.
rice-leptocorisa-ku405.jpgleptocorisa-oratoriusn2.jpg

#44. Coconut black-headed caterpillar, Opisina arenosella, moth photos for March 2011 หนอนหัวดำมะพร้าว แมลงศัตรูมะพร้าวที่สำคัญในขณะนี้ ภาพเด่นของเดือนมีนาคม ๒๕๕๔

opisina-arenosella-a2.jpgopisina-arenosellaa1.jpgopisina-arenosella-l1.jpgopisina-arenosella-p1.jpg
Opisina arenosella Walker
(Lepidoptera: Oecophoridae)
         Coconut black-headed caterpillar is one of the major pests of coconut causing considerable damage to coconut industry and according to a recent survey, about 1.6 million palms are affected in Karnataka (India) alone. Available control measures include mainly topical sprays and systemic application (root administration) of synthetic pesticides. The treated trees were monitored for 14 weeks to record phytotoxic effects including any abnormal development like button shedding, yellowing, drooping or drying of leaves
(http://www.ias.ac.in/currsci/jan252000/articles7.htm). The distribution is also including Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Pakistan, Malaysia, Indonesia and Thailand. Opisina arenosella has been found attacking coconut in Prachuabkirikhun at the moment. The Biological control is strongly recommended. Adult is a small moth, 10-12 mm in length from fore-head to the end of abdomen, creamy grey with grey spots at wing margins. Sexes similar, but female is slightly larger. The adult female enables to lay more or less 200 eggs. The newly hatched larvae stay together for 1-2 days and will soon move to feed on young coconut leaves. The caterpillar body is pale brown with 5 dark longitudinal reddish-brown to black stripes and spots. Head is reddish-brown to black. The full grown larva is 20-25 mm in length.
หนอนหัวดำมะพร้าว แมลงศัตรูพืชที่สำคัญชนิดใหม่ที่พบในมะพร้าว ความเสียหายที่พบในอุตสาหกรรมมะพร้าวรุนแรงมาก จากการสำรวจในรัฐคานาตากาของอินเดีย พบว่าทำลายมะพร้าวมากถึง 1.6 ล้านต้น เขตแพร่กระจายนอกจากอินเดียแล้วพบใน ศรีลังกา บังคลาเทศ ปากีสถาน พม่า อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย โดยมีรายงานการระบาดรุนแรงที่ประจวบคีรีขันธ์ในขณะนี้ การป้องกันกำจัดมีหลายวิธีที่กำลังดำเนินการกันอยู่ เช่นโดยการใช้สารเคมีมีการพ่นสารทางอากาศ และการใช้สารดูดซึมทางราก การป้องกันกำจัดโดยใช้แมลงศัตรูธรรมชาติน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก ลำตัวจากส่วนหัวถึงปลายท้งยาวประมาณ 10-12 มิลลิเมตร มีสีครีมปนเทา มีจุดสีเทาเข้มที่ขอบปีก ทั้งสองเพศมีลักษณะคล้ายกัน แต่เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้เล็กน้อย เพศเมียสามารถวางไข่ได้มากถึง 200 ฟอง หนอนเมื่อฟักจากไข่มักอยู่รวมกัน 1-2 วันก่อนที่จะกัดกินใบอ่อนมะพร้าว หนอนมีสีน้ำตาลอ่อน มีแถบสีน้ำตาลแดงเข้มถึงดำพาดตามความยาว 5 แถบแลจุดเรียงกันตามความยาว ส่วนหัวมีสีน้ำตาลแดงเข้มจนถึงดำ เมื่อโตเต็มที่มีขนาดยาว 20-25 มิลลิเมตร